MEB kurum açma, kapatma ve ad verme yönetmeliğinde düzenleme

MEB kurum açma, kapatma ve ad verme yönetmeliğinde düzenleme

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı her derece ve türdeki örgün ile yaygın eğitim kurumları, öğretmen akademileri ve pansiyonlara ilişkin açma, kapatma ve ad verilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenledi.

Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Tüm eğitim kurumları, engelli bireylerin erişimi için TS 9111, TS 12576 standartlarına ve engelliler için yürürlükteki mevzuata uygun hale getirildi.
 
Yayımlanan yönetmelikle, yatırım programına alınması teklif edilecek eğitim kurumu için tahsis edilen arsanın, imar mevzuatına uygun olması, bataklıkta, dere yatağında, heyelan bölgesinde olmaması, arsanın üzerinde ve komşu parsele yakın okul bahçesi duvarından en az 100 metre uzaklığa kadar orta ve yüksek gerilim hattı ve baz istasyonu bulunmaması koşulu getirildi.
 
Yönetmeliğe göre, okulların akaryakıt servis istasyonlarına en az 50 metre, eğlence yerlerine ise en az 100 metre uzaklıkta olması gerekecek ve doğal afetlere maruz kalabilecek, sağlık ve güvenlik açısından yüksek risk taşıyan bir yerde bulunmaması, yol, elektrik, içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, doğalgaz, telefon ve internet hatları gibi altyapı hizmetleri sağlanmış olacak.

ANA SINIFI AÇILMASI KOLAYLAŞTIRILDI

Yönetmelikle, eğitim kurumları bünyesinde anasınıfı açılması kolaylaştırılarak okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması hedeflendi.
 
Anaokulu açılabilmesi için kurumda öğrenci sayısı en az 20 olacak, etkinlik ve oyun odası bulunacak. Ana sınıfında öğrenci sayısı en az 10 olacak. Derslik binanın giriş katında aydınlık ve güneş alan bölümünde bulunacak ve ayrı giriş çıkışı olacak.

BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF UYGULAMASI

İlkokul açılabilmesi için birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan ilkokullarda en az 1 derslik ve 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda toplamda en az 10 öğrenci bulunacak.
 
Yatılı bölge ortaokulu ve pansiyonlu imam hatip ortaokulu açılabilmesi için en az 8, en fazla 32 derslik, fen dersliği, görsel sanatlar atölyesi, müzik dersliği, teknoloji ve tasarım atölyesi, spor veya drama salonu, öğretim binasından bağımsız kız ve erkek öğrencilere ayrı ayrı toplam 100 öğrenci kapasiteli pansiyon bulunacak ve açılacak okul yerleşim biriminin merkezinde olacak.
 
En fazla 32 derslik, 5. sınıfta en az 20 öğrenci, fen dersliği, görsel sanatlar atölyesi, müzik dersliği, teknoloji ve tasarım atölyesi ile spor veya drama salonu bulunan ortaokul ve imam hatip ortaokulları da açılabilecek.

LİSELERİN AÇILMASINA DÜZENLEME

Anadolu Lisesi açılabilmesi için 9. sınıfa kaydolacak en az 2 şube mevcudunda öğrenci, binada en az 8, en fazla 40 derslik bulunması ve okulun açılacağı yerleşim birimi merkez nüfusunun 10 bin veya ilçeye bağlı çevre köyleriyle birlikte en az 20 bin olması gerekecek.
 
Fen Lisesi ile sosyal bilimler lisesi açılabilmesi de ilde 8. sınıfta öğrenim gören toplam öğrenci sayısının yüzde 5'ini geçmeyecek şekilde fen lisesi ve sosyal bilimler lisesi öğrenci kontenjanı üst sınıra bağlı olacak.
 
Okul binasında 20 derslik, yeterli sayıda laboratuvar, görsel sanatlar atölyesi ile müzik dersliği, z-kütüphane, okula ait spor salonu, kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı olmak üzere toplam 200 öğrenci kapasiteli pansiyon bulunacak.
 
Bu okullar illerde ve büyükşehir statüsündeki illerin nüfusu 50 binin üzerindeki ilçelerinde açılabilecek. Ayrıca büyükşehir statüsünde olmayan illerin ilçelerinde açılabilmesi için ilçe nüfusunun en az 20 bin ve il merkezi ile birlikte toplam nüfusun en az 200 bin olması gerekecek.
 
Spor lisesi açılabilmesi için ise okulun açılacağı yerin il merkezi ya da büyükşehir statüsündeki illerin en az 100 bin nüfuslu ilçelerinden birinde ve okulun açılacağı il sınırları içinde spor ağırlıklı en az bir yükseköğretim programı olması istenecek.
 
Okul binasında en az 12 derslik, kondisyon salonu, aynalı jimnastik salonu, aletli spor salonu, aynı anda birden fazla grubun çalışma yapabileceği kapalı spor salonu ile açık spor alanları, kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı olmak üzere toplam 100 öğrenci kapasiteli pansiyon bulunması gerekecek.

TEMATİK MESLEK LİSELERİ EN FAZLA 3 DALDA EĞİTİM YAPACAK

Tematik mesleki ve teknik Anadolu lisesi açılması için il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince, meslek alanı ile ilgili orta ve büyük ölçekli işletmeler veya bu işletmelerin temsilcisi olan kurum ve kuruluşlarla ve ihtiyaç duyulduğunda ilgili İŞKUR İl Müdürlüğü ile öğrencilerin işletmede beceri eğitimi ve stajı, mezuniyet sonrası istihdamları, öğretmenlerin mesleki gelişimleri, eğitim ortamlarının iyileştirilmesi gibi konuları içeren en az 10 yıl süreli iş birliği protokolleri yapılacak.
 
Bu liselerde bir meslek alanında ve birbirini tamamlayan en fazla 3 dalda program uygulanacak. Aynı ilçede aynı alanda yalnızca bir tematik mesleki ve teknik Anadolu lisesi açılacak.
 
Aynı ilde ikinci bir tematik mesleki ve teknik Anadolu lisesi açılabilmesi için il toplam nüfusunun en az 2 milyon olması gerekecek. Nüfusu 2 milyondan fazla olan illerde 2'den fazla okul açılabilmesi için her 1 milyon nüfusa karşılık yalnızca 1 okul açılabilecek.

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ İL, İLÇE MERKEZLERİNDE AÇILACAK

Mesleki eğitim merkezleri, ilgili yönetmelikle ortaöğretim kurumları arasında sayıldığından bu merkezlere ilişkin yeni hükümler getirildi.
 
Mesleki ve teknik eğitim merkezinin bağımsız açılabilmesi için yerleşim birimi il veya ilçe merkezi olacak ve merkezin açılacağı yerleşim biriminde, merkezde eğitimi yapılacak alan ve dallarla ilgili işletmelerde mesleki eğitime uygun ve yeterli kapasitede iş yeri bulunacak.

ÖĞRETMEN AKADEMİLERİ EN AZ 100 KİŞİ KAPASİTELİ

Öğretmen akademisi ve hizmet içi eğitim enstitülerinin en az 100 kişi kapasiteli olacak şekilde, ihtisaslaşmış bulunduğu alanlara ilişkin atölye, eğitim salonu, laboratuvar, spor salonu, kütüphane, eğitim yöneticisi ve eğitim görevlisi odası ve benzeri donanıma sahip olması, ayrıca ulaşım imkanları yönünden uygun mahallerde açılması gerekecek.
 
Konaklamalı olarak açılacak öğretmen akademisi ve hizmet içi eğitim enstitülerinde ayrıca eğitim yöneticisi ve eğitim görevlisi odası, eğitim salonları, yatakhane, teknik servis odası, dinlenme salonu, yatakhane katlarında ütü odası ve kat ofisi, çamaşırhane, kurumun kapasitesine uygun otopark, sosyal tesisler ve benzeri ihtiyaçların karşılanabileceği birimler belirlenecek.
 
ÖĞRENCİ PANSİYONLARININ AÇILMA STANDARTLARI DÜZENLENDİ
 
Yönetmelikle, öğrenci pansiyonlarının açılma standartları değişen ve gelişen sosyoekonomik yapısına uygun olarak yeniden düzenlendi.
 
Pansiyon açılabilmesi için yerleşim birimi ile çevresinin çağ nüfusu ve hareketliliği, sosyal, kültürel, ekonomik durumu ve gelişmişlik düzeyi, diğer yerleşim birimlerine uzaklığı ve ulaşım durumu, okullaşma oranı, mevcut pansiyonların doluluk ve kullanım durumu, yörenin coğrafi şartları dikkate alınacak.
 
Okul bahçesinde yeterli alan olmaması durumunda ortaöğretim pansiyonlarının okul binasına en fazla bin metre uzaklıkta bulunması, özel eğitim kurumları pansiyonu hariç diğer pansiyonlar için en az 100 öğrenci kapasiteli olması gerekecek.
 
OKULLARIN İSİMLERİ PARAYI BASTIRANA VERİLECEK
 
Kurumların bina ve tesislerinin tamamını yaptıran, arsasını bağışlayan veya yapımına ayni veya nakdi olarak bina yapım maliyetinin en az yarısı kadar bağışta bulunduğuna il milli eğitim komisyonunca karar verilenlerin adı ya da önerdiği ad, kurumlara verilebilecek. Bu kapsamdaki kişilerin adı veya öz geçmişinin yer aldığı bir tabela okulun girişinde uygun bir yere asılabilecek.
 
HER MAHALLEYE VE KÖY OKUL AÇILSIN
 
Yönetmeliğe ilişkin Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan 3 başlıkta itirazlarını sıraladı:
 
1- 'Spor veya drama salonu' gibi bir ifade spor derslerinin ne kadar gözden çıkarıldığının da kanıtı bir ifadedir. Spor salonlarının okul öncesinden itibaren her spor branşına uygun olarak mutlaka planlanması gerekir. Yine drama dersinin de öğrencilerimiz için önemi tartışılmazdır. MEB'in Drama dersine ve sanat, spor, bilim derslerine bakış açısını da özetleyen bir yönetmelik düzenlemesiyle karşı karşıyayız.
 
2- Ortaokul düzeyinde yatılı okul tarifi ve belirtilen öğrenci sayıları taşımalı eğitim sisteminden hala vazgeçilemeyeceğini gösteriyor. AKP hükümeti ve bakanlık Ensar Vakfı ve Adana Aladağ'da yaşanılan acılardan hala bir ders çıkarmamaktadır. Sayı sınırları koymayarak her köye ve kentlerde her mahalleye okul yapmak temel hedef alınmalıdır.
 
3- Yine liseler için belirtilen sayılar daha da içler acısıdır. Zaten ülke genelinde sayısı oldukça yetersiz olan liselerin önemli bir kısmı imam hatibe dönüştürülmüş,neredeyse bir çok yerleşim yerinde imam hatip dışında seçenek bırakılmamıştır. Özellikle 4+4+4 yasasından sonra yapılan plansız uygulamalar yüzünden 1,5 milyona yakın öğrenci ortaöğretim süreçlerinden koparak açıktan öğretime veya tamamen eğitim süreçlerinden kopuşa neden olmuştur. Aynı zamanda ortaöğretim kurumlarının yetersizliği milyonlarca aileyi özel okullara mecbur bırakmıştır.
 
MESCİT ZORUNLULUĞU ANAYASAYA AYKIRIDIR!
 
Eğitim İş Sendikası yazılı bir açıklama yaparak her eğitim kurumuna mescit zorunluluğuna ve Atatürk isminin silinmesine tepki gösterdi. Eğitim İş'in açıklaması şu şekilde: Laik, bilimsel, çağdaş eğitimi her gün biraz daha terk eden Milli Eğitim Bakanlığı, gerici bir eğitimin temellerini oturtmak için en büyük adımı bugün, yani birçok yurttaşın tatilde ve yolda olduğu bayram arefesinde atmıştır.
 
Tıpkı AKP’nin iyi maddeleri de barındıran ancak temelinde Cumhuriyet’imizi kökten sarsan değişiklikler içeren torba yasalarında olduğu gibi; MEB yöneticileri de Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği’nde değişikliğe gitmiş; ve olması gereken değişikliklerin arasına şeriat ülkelerindeki kriterleri aratmayan maddeler sıkıştırmıştır.
 
Her ne kadar yeni yönetmeliğe göre; yeni kurumların açılabilmesi için yeterince idari oda, kantin alanı, su deposu, arşiv odası gibi gerekli unsurların bulunması zorunlu kılınsa da kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı mescitlerin oluşturulması zorunluluğu, asıl niyeti belli etmiştir.
 
Devletin her dine ve her dine mensup yurttaşına eşit durma ilkesi başta olmak üzere, birçok yasa ve pedagojik ilkeye aykırı olan bu hamle, hem yavrularımızın hem de eğitimcilerin fişlenmesine; mescide gidenler ve gitmeyenler olarak muamele görmesine yol açacaktır.
 
Müfredatta bilimi ve dünya tarihini yok denecek kadar azaltan ve yerine dini dersler ile yakın tarih adı altında parti propagandası koyan MEB, bu hamleyle de sahibinin sesi olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır.
 
AKP sayesinde dünya sıralamasında listenin sonunda yer alan eğitim sistemi, bu son hamleyle çağdaş kriterleri yakalamaktan iyice uzaklaşmış, “dindar ve kindar nesil” yetiştirme rotasına sokulmuştur. Bilgiye aç çocuklarımıza laboratuarın değil, mescitlerin yolu gösterilmek istenmekte, din esaslı bir eğitim sistemi oluşturulmaya çalışılmaktadır.
 
OKUL ADLARINDA ATATÜRK ALERJİSİ TAM GAZ!
 
Cumhuriyet değerlerinin önemli yıldönümleri olan milli bayramlar konusundaki alerjisiyle bilinen bakanlık, ayrıca yeni yönetmeliğindeki “kurumlara ad verme” kıstaslarıyla da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün adının milli eğitimden silinmesi uğraşına hız vermiştir.
 
Önceki yönetmelikte özel bir madde olarak yer alan Atatürk'le ilgili kurum adı verme maddesi yeni yönetmelikte sadece bir madde bendi olarak kapsamı daraltılarak düzenlenmiştir.
 
Hatırlanacağı üzere; Eğitim İş olarak Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarının isimlerini taşıyan okulların AKP, tarafından isim değişikliğine maruz bırakılmasını yargıya taşımış ve bu konuda zafer kazanmıştık. MEB’in yeni yönetmeliği, söz konusu zaferimizde alınan yargı kararlarını da arkadan dolaşmak ve bu anlamda da yasalara aykırı düşmek anlamı taşımaktadır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.