7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 176-177-178-179-180-181-182. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 176-177-178-179-180-181-182. Sayfa Cevapları Meb Yayınları
​​​​​​​7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Demokrasinin Tarihteki Yolculuğu Sayfa 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182 Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Demokrasinin Tarihteki Yolculuğu Sayfa 159, 160, 161, 162, 163, 164 Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Sayfa 176 Ders Kitabı Cevapları

Mutlakiyet: Hükümdarın bütün siyasal gücü elinde bulundurduğu yönetim biçimidir.
Anayasa: Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasadır.
Töre: Bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış ve yaşama biçimlerinin, kuralların,
görenek ve geleneklerin, ortaklaşa alışkanlıkların, tutulan yolların bütünüdür.
Meşrutiyet: Hükümdarlıkla yönetilen bir ülkede hükümdarın başkanlığı altında meclis yönetimine dayanan hükûmet etme biçimidir.

Soru: Toplum hayatında demokrasinin varlığı neden önemlidir? Açıklayınız.
Toplum hayatında demokrasinin varlığı neden önemlidir?
Demokrasi, insanların eşit haklara sahip olduğu, özgür ve adil bir toplumun oluşmasını sağlayan bir yönetim biçimidir. Demokrasinin varlığı, insanların eşit yargılanmasını sağlar ve düşünce özgürlüğüne saygı gösterir.

Soru: Atina’daki demokrasi uygulamasını günümüzdeki demokrasi uygulamaları ile karşılaştırınız. Benzerlik ve farklılıkları nelerdir? Açıklayınız.

  • Benzerlik: Atina’da doğrudan halk karar veriyordu, günümüzde ise milletvekilleri aracılığıyla kararlar alıyoruz.
  • Farklılık: Günümüz demokrasisinde eşitlik ilkesi daha yaygınken, Atina’da kadınlar ve köleler oy kullanamıyordu.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Sayfa 177 Ders Kitabı Cevapları

Soru: Yukarıdaki görselde Magna Carta’nın hangi özelliği anlatılmak istenmiştir? Tartışınız.
Dünya üzerinde ilk defa bu belge ile beraber bir hükümdarın bir kralın yetkileri kısıtlanmış olmaktadır. Bu belge ile kralın yetkileri ilk defa sınırlandırıldığı için yönetimlerde büyük değişikliğin de başlangıcı bu anlaşmadır.

Soru: İlk Türk devletlerindeki töre, demokratik yönetimlerdeki hangi özellikleri taşımaktadır? Açıklayınız.
İlk Türk Devletlerindeki Töre, Demokratik Yönetimlerdeki Hangi Özellikleri Taşır?
İlk Türk devletlerinde töre, demokratik yöntemlerle seçilen kağanları ve hakanları belirlerken geniş katılımlı bir yaklaşım benimsenirdi. Bu, sıradan insanların oy kullanmasıyla gerçekleşirdi ve günümüzdeki demokratik ilkelerle uyumludur.

Soru: Eski Türk devletlerinde kadına verilen önem kurultaydaki hangi uygulamadan anlaşılmaktadır? Açıklayınız.
Eski Türk Devletlerinde Kadına Verilen Önem Kurultaydaki Hangi Uygulamadan Anlaşılmaktadır?
Kurultaylarda kadınlar da söz hakkına sahipti ve toplumsal konuları tartışma hakkına sahipti. Bu uygulama, kadınların toplumsal ve siyasi anlamda güçlü olduğunu gösterir

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Sayfa 178 Ders Kitabı Cevapları

BİRLİKTE YAPIYORUZ

Hazreti Muhammed’in (Sallallahü aleyhi ve sellem) Veda Hutbesi’nde yer alan aşağıdaki sözleri insan haklarının hangileri ile ilgilidir? Yazınız.
“İnsanların canları, malları ve namusları kutsaldır.”

Bu ifade, yaşam hakkı, mülkiyet hakkı ve kişisel onurun korunmasına vurgu yapar.

“Arap’ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap’a, beyazın siyaha, siyahın da beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur.”
Bu ifade, ırk, etnik köken veya renk farkı gözetmeksizin her insanın eşit olduğunu vurgular.

“Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakkı vardır.”
Bu ifade, cinsiyet eşitliği ve kadın haklarına dikkat çeker. Hem erkeklerin hem de kadınların birbirlerine saygı göstermeleri gerektiğini belirtir.

Soru: Sened-i İttifak’ın “Padişah ve onun yetki verdiği kişiler keyfî hareketlerde bulunmayacaktır.” maddesinde kastedilen keyfî davranışlar neler olabilir? Tartışınız.
Bu madde, padişahın ve yetkililerin keyfi olarak halka zulmetmesini engellemeyi amaçlar. Örneğin, keyfi vergi artışları, haksız cezalar veya keyfi toprak el koymaları bu kapsamda değerlendirilebilir.

Soru: 1215 yılında imzalanan Magna Carta ile Sened-i İttifak arasındaki benzerlik nedir? Açıklayınız.
Her iki belge de hükümdarın yetkilerini sınırlandırmaya ve toplumsal hakları korumaya yöneliktir. İkisi de temel insan haklarını ve özgürlükleri korumaya yönelik ilk adımlar olarak kabul edilir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Sayfa 179 Ders Kitabı Cevapları

Soru: Can, mal ve namus güvenliğinin yasalarla güvence altına alınması neden önemlidir? Tartışınız.
Can, mal ve namus güvenliği, her bireyin en temel haklarından biridir ve devletin görevi, bu hakları korumak ve güvence altına almak için yasalar çıkarmaktır. Bu sayede toplumsal düzen sağlanır ve insanlar huzur içinde yaşayabilirler.

Soru: Islahat Fermanı’nın hangi özelliği bir demokratikleşme hareketi olduğunun kanıtıdır? Açıklayınız.
Islahat Fermanı, Osmanlı Devleti içinde yaşayan gayrimüslim kişilere de Müslümanların sahip olduğu hakları tanımıştır. Bu belge, demokratikleşme yolunda atılmış önemli bir adım olarak kabul edilir. Ferman ile gayrimüslim halka devlet kadrolarında yer alma, askerlik yapma ve askeri okullara kayıt olabilme gibi haklar verilmiş, vergi konusunda denklik sağlanmış ve dini inanç özgürlüğü güvence altına alınmıştır.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Sayfa 180 Ders Kitabı Cevapları

Soru: Ülke sorunlarının tartışılması için mecliste farklı milletlerden temsilcilerin olmasının faydaları neler olabilir? Tartışınız.
Farklı milletlerden temsilcilerin mecliste olması, ülke sorunlarının daha kapsamlı bir şekilde ele alınmasına olanak tanır. Bu durum, çeşitli perspektiflerin ve deneyimlerin paylaşılmasını sağlayarak daha iyi kararlar alınmasına katkı sağlayabilir.

Soru: II. Meşrutiyet Dönemi’ndeki hangi uygulamalar, halkın yönetimdeki gücünü daha çok arttırmıştır? Açıklayınız.
II. Meşrutiyet Dönemi'ndeki anayasal düzenlemeler ve seçimler, halkın yönetimdeki gücünü artırmıştır. Anayasanın kabul edilmesi, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasını sağlarken, serbest seçimler ise halkın temsilcilerini belirleme ve yönetimde daha etkin bir rol oynama fırsatı vermiştir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Sayfa 181 Ders Kitabı Cevapları

BİRLİKTE YAPIYORUZ

Aşağıda boş bırakılan yerlere gerekli bilgileri yazınız.

Demokrasinin ilk ortaya çıktığı yer: Yunan Uygarlığı
Magna Carta'nın tarihteki önemi : Magna Carta, 1215 yılında İngiltere'de imzalanmış olan bir belgedir. Bu belge, kralların mutlak iktidarlarını sınırlayarak hukukun üstünlüğünü ve bireylerin haklarını koruma yolunda bir dönüm noktası olmuştur.
Fransız İhtilali ile Dünyaya Yayılan Kavramlar: Fransız İhtilali, özgürlük, eşitlik ve adalet gibi kavramları ön plana çıkarmış ve bu idealleri diğer ülkelere de yayarak modern demokrasinin gelişimine etki etmiştir.
Tazminat Fermanının Tarihteki Önemi : Islahat Fermanı, 1856 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nda ilan edilmiş olan bir reform belgesidir. Bu ferman, Osmanlı İmparatorluğu'nda toplumsal, siyasal ve ekonomik reformların başlamasını sağlamış ve modernleşme sürecini başlatmıştır.

BİRLİKTE YAPIYORUZ

1876 yılında Kanun-ı Esasî ilan edilmiş ve meclisin açılması için ülkede mebus seçimi yapılmıştır.
Osmanlı padişahının katıldığı bir törenle Osmanlı Mebusan Meclisinin açılışı yapılacaktır. Kendinizi Osmanlı Devleti’nde yaşayan bir gazeteci olarak hayal ediniz. Aşağıya bu konu ile ilgili bir gazete manşeti atarak haberinizi hazırlayınız.

Osmanlı Mebusan Meclisi Açılıyor!

Osmanlı İmparatorluğu'nda büyük bir heyecanla beklenen gün nihayet geldi! Kanun-ı Esasî'nin ilanının ardından ülkemizin geleceğini belirleyecek olan Mebusan Meclisi'nin açılışı için hazırlıklar tamamlandı. Padişahın da katılacağı muhteşem bir törenle meclis açılacak ve milletin temsilcileri, vatanın ve milletin geleceği için bir araya gelecekler. Osmanlı'nın yeni döneminin ilk adımları atılıyor, tarih yazılıyor!

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Sayfa 182 Ders Kitabı Cevapları

BİRLİKTE YAPIYORUZ

Aşağıdaki kutucuklarda demokrasi ile ilgili bazı kavramlar verilmiştir. Bu kavramların günümüzde nasıl bir anlam ifade ettiğini örnekteki gibi ilgili alanlara yazınız.

Kamuoyu: Halkın demokratik yönetime katılımı sadece seçimler yolu ile gerçekleşmez. Halk, ülkede yaşanan olaylara karşı ortak bir tepki oluşturarak yönetenlerin vereceği kararlarda etkili olur.

Seçme Seçilme Hakkı: Bu temel demokratik hakkın anlamı, vatandaşların seçimlerde oy kullanma ve aday olma yeteneğidir. Seçimler, halkın temsilcilerini belirlemesine ve yönetimde söz sahibi olmasına olanak tanır.

Kanun Önünde Eşitlik: Demokraside her bireyin kanun önünde eşit olduğu kabul edilir. Irk, cinsiyet, din veya diğer kişisel özellikler nedeniyle ayrımcılık yapılmaz. Herkes eşit haklara sahiptir.

Siyasi Partiler: Siyasi partiler, demokrasinin temel taşlarıdır. Vatandaşların farklı görüşleri temsil eden partilere katılma ve bu partiler aracılığıyla politikaları şekillendirme hakkı vardır.

Sivil Toplum Kuruluşları: Bu kuruluşlar, demokrasinin işleyişinde önemli bir rol oynar. Sivil toplum kuruluşları, halkın çeşitli konularda sesini duyurmasına yardımcı olur ve toplumsal değişimi teşvik eder.

Özgürlük: Demokraside bireylerin ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, basın özgürlüğü ve toplanma özgürlüğü gibi temel hakları vardır. Bu özgürlükler, demokrasinin temelini oluşturur ve vatandaşların katılımını güçlendirir.

1
0
0
0
0
1
70
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.