7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 7. Ünite Dreams Sayfa 85-98 Cevapları Meb Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 7. Ünite Dreams Sayfa 85-98 Cevapları Meb Yayınları
7. Sınıf Meb Yayınları İngilizce Ders Kitabı 7. Ünite Dreams Sayfa 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

7. Sınıf Meb Yayınları İngilizce Ders Kitabı 7. Ünite Dreams 85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98. Sayfa Cevapları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 86 Cevapları MEB Yayınları

1. Listen to the words/phrases and repeat.(Kelimeleri/cümleleri dinleyin ve tekrarlayın.)

dream - rüya
career - kariyer, meslek
peaceful - huzurlu
excellent - mükemmel
future - gelecek
receive - teslim almak
imagine - hayal etmek
traffic jam - trafik sıkışıklığı
driverless car - sürücüsüz araba
microchip - mikroçip

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 87 Cevapları MEB Yayınları

2. Match the words with their definitions. There is an extra one. (Kelimeleri tanımlarıyla eşleştir. Fazladan bir tane daha var.)
Cevap 1- c, 2- b, 3- d, 4- a, 5- g, 6- f

a. very good, of high quality (4. excellent)
b. certainly, without doubt (2. definitely)
c. maybe (1. probably)
d. calm and quiet (3. peaceful)
e. to get something
f. to have an idea in your mind (6. imagine)
g. to cheat (5. trick)

3. Complete the statements with the words in the box. There is an extra one. (İfadeleri kutudaki kelimelerle tamamlayın. Fazladan bir tane daha var.)

1. I believe I will graduate from a good university in my 20s.
2. I won’t get married. I want to focus on my career.
3. I prefer calm and quiet places. So I will live in a peaceful village.
4. I want to be a computer engineer. It is my dream job.
5. I will definitely pass the exam. I studied very hard for it.
6. I hope I will have a/an excellent life in the future.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 88 Cevapları MEB Yayınları

4. Answer the questions. (Soruları cevapla.)

1. What is your dream job? (Hayalindeki meslek ne?)
Cevap: Becoming a veterinarian. (Veteriner olmak.)

2. What are your plans for the future? (Geleceğe dair planlarınız neler?)
Cevap: Becoming a veterinarian. To start a beautiful family and live in peace. (Veteriner olmak. güzel bir aile kurmak ve huzurla yaşamak.)

5. Listen to the texts and number the photos. (Metinleri dinleyin ve fotoğrafları numaralandırın.)
Cevap a- 3, b- 1, c- 2, d- 4.

6. Listen to the texts again and complete the statements with the words in the box. (Metinleri tekrar dinleyin ve ifadeleri kutudaki kelimelerle tamamlayın.)
1. Melinda will definitely learn everything about animals.
2. Melinda will probably have her own vet clinic.
3. Maybe, Daniel will be a blogger and write about his experiences.
4. Daniel guess he will get married.
5. Lucas believe he will find a solution to this problem.
6. Mabel hope she will be a successful sportswoman and win a lot of medals.

7. Listen to the texts again and match the halves of the statements. There is an extra one. (Metinleri tekrar dinleyin ve ifadelerin yarısını eşleştirin. Fazladan bir tane daha var.)
Cevap; 1- c, 2- a, 3- d, 4- b
e- extra.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 89 Cevapları MEB Yayınları

8. Make statements about Mary’s dreams. (Mary’nin rüyaları hakkında açıklamalar yapın.)

 1. Mary will/won’t live in a village.
 2. Mary will/won’t go to Paris.
 3. Mary will/won’t be a doctor.
 4. Mary will/won’t be a teacher.
 5. Mary will/won’t live in a bly house.
 6. Mary will/won’t lcarn to play the quitar.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 90 Cevapları MEB Yayınları

9. Answer the questions. (Soruları cevapla.)

1. Will high technology be good or bad for us? Why? (Yüksek teknoloji bizim için iyi mi yoksa kötü mü olacak? Neden?)
Cevap: High nectology can be both good and bad for us. Because while it makes everything easier for us, it can reach an uncontrollable level. (Yüksek nektoloji bizim için hem iyi hem de kötü olabilir. Çünkü her işimizi kolaylaştırırken kontrol edilemez boyuta ulaşabilir. )

2. What do you think about the life in the future? (Gelecekteki yaşam hakkında ne düşünüyorsunuz?)
Cevap: I think it will be more technological and comfortable. (Daha teknolojik ve konforlu olacağını düşünüyorum.)

10. Read the texts and write titles for the texts. (Metinleri okuyun ve metinlere başlık yazın.)

1- FUTURE TRANSPORT
2- ROBOTİC EVOLUTİON

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 91 Cevapları MEB Yayınları

11. Read the texts on page 90 again and match the halves of the statements. There is an extra one. (90. sayfadaki metinleri tekrar okuyun ve ifadelerin yarısını eşleştirin. Fazladan bir tane daha var.)

Cevap, 1- c, 2- b, 3- e, 4- a, 5- g, 6- f.

12. Read the texts again and match the statements with the underlined ones in the texts. There is an extra one. (Metinleri tekrar okuyun ve ifadeleri metindeki altı çizili ifadelerle eşleştirin. Fazladan bir tane daha var.)

(d) 1. May robots have more intelligence than humans?
() 2. We will have wonderful lives.
(e) 3. Some surgeons make operations with robots.
(c) 4. We may probably go on a holiday to another planet in the future.
(a) 5. We may see self-driving cars on the roads.
(b) 6. The developments in technology continue so fast.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 92 Cevapları MEB Yayınları

13. Work in pairs. Make predictions about the world in 2123. (Çiftler halinde çalışın. 2123 yılında dünya hakkında tahminlerde bulunun.)
Cevap: In 2123, technology is very advanced and every job may be done by robots. (2123 yılında teknoloji çok ileri ve her iş robotlar ile yapılıyor olabilir.)

14. Make simple predictions about your future life. (Gelecekteki yaşamınız hakkında basit tahminlerde bulunun.)

I will become a veterinarian. (Veteriner olacağım)
I will be very good at my job. (İşimde çok iyi olacağım.)
I will have a happy marriage. (Mutlu bir evlilik yapacağım.)
I will raise my children very well. (Çocuklarımı iyi yetiştireceğim.)

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 93 Cevapları MEB Yayınları

15. Write your predictions about the future. (Geleceğe dair tahminlerinizi yazın.)

 1. Schools will use more technology for better learning.
 2. Future travels will be personalized and eco-friendly.
 3. Climate efforts focus on renewables and sustainability.
 4. Future jobs will be tech-driven with flexibility.
 5. Buildings will be energy-efficient and sustainable.
 6. TV will offer personalized content and interactivity.

Türkçesi,

 1. Okullar daha iyi öğrenme için daha fazla teknoloji kullanacak.
 2. Gelecekteki seyahatler kişiselleştirilmiş ve çevre dostu olacak.
 3. İklim çabaları yenilenebilir kaynaklara ve sürdürülebilirliğe odaklanıyor.
 4. Gelecekteki işler esnek ve teknoloji odaklı olacak.
 5. Binalar enerji verimli ve sürdürülebilir olacaktır.
 6. TV kişiselleştirilmiş içerik ve etkileşim sunacak.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 94 Cevapları MEB Yayınları

16. Write an e-mail or a letter to you in the future. Read the example and write about your dreams. (Gelecekte size bir e-posta veya mektup yazın. Örneği okuyun ve hayalleriniz hakkında yazın.)

Dear Future Me,

As a 7th grade student, I have some dreams and aspirations for the future. One of my biggest dreams is to become a successful writer. I envision myself writing books that inspire and entertain readers around the world. Additionally, I dream of traveling to different countries, experiencing new cultures, and exploring the wonders of the world.

In addition to pursuing my passion for writing and traveling, I hope to maintain a healthy and active lifestyle. Regular exercise and staying fit are important to me, and I plan to continue prioritizing my physical and mental well-being.

Above all, I aspire to lead a fulfilling life surrounded by loved ones. Building strong relationships with family and friends and creating lasting memories together are important to me.

I am excited to see where the future takes me and am determined to work hard to achieve my dreams.

With best wishes, [Your Name]

Sevgili Gelecek Ben,

Bir 7. sınıf öğrencisi olarak geleceğe dair bazı hayallerim ve özlemlerim var. En büyük hayallerimden biri başarılı bir yazar olmaktır. Kendimi dünyanın her yerindeki okuyuculara ilham veren ve onları eğlendiren kitaplar yazmayı hayal ediyorum. Ayrıca farklı ülkelere seyahat etmeyi, yeni kültürleri deneyimlemeyi, dünya harikalarını keşfetmeyi hayal ediyorum.

Yazma ve seyahat etme tutkumun peşinden gitmenin yanı sıra sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzı sürdürmeyi umuyorum. Düzenli egzersiz ve formda kalmak benim için önemli ve fiziksel ve zihinsel sağlığıma öncelik vermeye devam etmeyi planlıyorum.

Her şeyden önce sevdiklerimle çevrili, tatmin edici bir hayat sürmeyi arzuluyorum. Ailem ve arkadaşlarımla güçlü ilişkiler kurmak ve birlikte kalıcı anılar yaratmak benim için önemli.

Geleceğin beni nereye götüreceğini görmek beni heyecanlandırıyor ve hayallerime ulaşmak için çok çalışmaya kararlıyım.

En iyi dileklerimle,
[Adınız]

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 95 Cevapları MEB Yayınları

1. Read and write the names. There is an extra one. (İsimleri oku ve yaz. Fazladan bir tane daha var.)

a- Sally, b- Mary c- Yekta d- , e- Brain

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 96 Cevapları MEB Yayınları

2. Complete the dialogue with the statements in the box. There is an extra one. (Diyaloğu kutudaki ifadelerle tamamlayın. Fazladan bir tane daha var.)

Sally: What is your dream in the future?
Jude: (1) e. I will definitely be a tennis player. I may attend some tournaments.
Sally: Will you be a champion?
Jude: (2) a. I hope so. I want to be the best.
Sally: Will you live in a big city?
Jude: (3) c. I hope not. I don’t like crowded places. I will probably
live in a more peaceful place.
Sally: What about marriage?
Jude: (4) b. I may get married and have three kids. I love children so much.
Sally: I hope your dreams will come true.
Jude: I hope so.

3. Match the questions with the answers. There is an extra one. (Soruları cevaplarıyla eşleştirin. Fazladan bir tane daha var.)

(2) a. Yes, their wedding will be at a big hotel.
() b. I hope not. I prefer more peaceful places like villages.
(1) c. I guess I’ll live abroad.
(5) d. I will definitely be a software engineer.
(4) e. Yes. I want to study science in a good university.
(3) f. I think we will probably see flying cars in the sky.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 97 Cevapları MEB Yayınları

4. Write about your future plans. Use the words and phrases in the box. (Gelecek planlarınız hakkında yazın. Kutudaki kelimeleri ve cümleleri kullanın.)

 • I will be a veterinarian in the future. (Gelecekte veteriner olacağım.)
 • I will do my job with pleasure. (İşimi severek yapacağım.)
 • I will have a happy marriage. (Mutlu bir evlilik yapacağım.)
 • I will travel the world. (Dünyayı gezeceğim.)
 1. Definitely go to university and earn a degree in a field I’m passionate about.
 2. I hope to have children and create a loving family.
 3. Probably buy a good car that combines safety, efficiency, and style.
 4. I think living in a big city would be exciting, with its vibrant culture and opportunities.
 5. I guess adopting a pet, perhaps a rescue dog, would bring joy to my life.
 6. Definitely study abroad to experience different cultures and broaden my horizons.
 7. I hope to see all the cities in Türkiye, from Istanbul to Cappadocia.

And beyond that: 8. I think getting a good job that aligns with my passion and skills is essential for my career. 9. Probably living in a big house with a garden and space for family gatherings. 10. I hope to find a peaceful place, maybe near the mountains or by the sea. 11. Definitely making a good career by continuously learning and growing. 12. I guess traveling around the world, exploring diverse landscapes and meeting people from different backgrounds.

Remember, the future is full of possibilities, and our plans may evolve along the way!

Türkçesi,

 1. Kesinlikle üniversiteye gideceğim ve tutkulu olduğum bir alanda diploma alacağım.
 2. Umarım çocuklarım olur ve sevgi dolu bir aile kurarım.
 3. Muhtemelen güvenliği, verimliliği ve stili birleştiren iyi bir araba satın alın.
 4. Canlı kültürü ve fırsatlarıyla büyük bir şehirde yaşamanın heyecan verici olacağını düşünüyorum.
 5. Sanırım bir evcil hayvan, belki de bir kurtarma köpeği sahiplenmek hayatıma neşe katacaktır.
 6. Farklı kültürleri deneyimlemek ve ufkumu genişletmek için mutlaka yurtdışında eğitim alın.
 7. İstanbul'dan Kapadokya'ya kadar Türkiye'nin tüm şehirlerini görmeyi umuyorum.

Ve bunun ötesinde: 8. Tutkum ve becerilerime uygun iyi bir iş bulmanın kariyerim için çok önemli olduğunu düşünüyorum. 9. Muhtemelen bahçesi ve aile toplantıları için alanı olan büyük bir evde yaşıyor. 10. Belki dağların yakınında veya deniz kenarında huzurlu bir yer bulmayı umuyorum. 11. Sürekli öğrenerek ve gelişerek kesinlikle iyi bir kariyer yapmak. 12. Sanırım dünyayı dolaşmak, farklı manzaraları keşfetmek ve farklı geçmişlerden insanlarla tanışmak.

Geleceğin olasılıklarla dolu olduğunu ve planlarımızın yol boyunca değişebileceğini unutmayın!

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 98 Cevapları MEB Yayınları

MY VISUAL DICTIONARY

Find/Draw the pictures of the new words in this unit.
Write the meanings under the pictures.

Bu ünitedeki yeni kelimelerin resimlerini bulun/çizin.
Anlamlarını resimlerin altına yazınız.

1
0
1
0
1
1
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.